จำนวนนักเรียน

รายงานสถิตินักเรียน จำนวนชาย – หญิง
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562