คณะผู้บริหาร

บาทหลวงเสกสรร สมศรี
ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ซิสเตอร์รัตนารี สัญญลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน