ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนคาทอลิก ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนริมคลองสมถวิล  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 42-32/0002 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณฑลอุบลราชธานี  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา

ประวัติการบริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

 1. บาทหลวงเติมศักดิ์   เจริญบุญ          ปีการศึกษา  2532-2537
 2. บาทหลวงบุญเลิศ    พรหมเสนา       ปีการศึกษา  2538-2544
 3. บาทหลวงสุระชัย     นันทะบุตร        ปีการศึกษา  2545
 4. บาทหลวงบุญเลิศ    พรหมเสนา      ปีการศึกษา  2546-2547
 5. บาทหลวงสำรอง      คำศรี               ปีการศึกษา  2548-2550
 6. บาทหลวงเชาวฤทธิ์  สาสาย            ปีการศึกษา  2551-2561
 7. บาทหลวงเสกสรร  สมศรี                 ปีการศึกษา  2562-ปัจจุบัน

ครูใหญ่โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

 1. ซิสเตอร์บุญมี         ดอกเกตุ        ปีการศึกษา  2532
 2. ซิสเตอร์อัจฉราวดี  ใสสว่าง          ปีการศึกษา  2533-2539
 3. ซิสเตอร์อรนุช       หอมจันทร์       ปีการศึกษา  2540-2545
 4. ซิสเตอร์ลัดดา       วงศ์ศรีแก้ว      ปีการศึกษา  2546-2549
 5. ซิสเตอร์พิมพา       สร้อยสูงเนิน    ปีการศึกษา  2550-2551
 6. ซิสเตอร์อุดม          สว่างวงศ์       ปีการศึกษา  2552-2553
 7. ซิสเตอร์รัตนารี         สัญญลักษณ์  ปีการศึกษา  2554-2557
 8. ซิสเตอร์ศรีสุดา        ประผะลา       ปีการศึกษา  2558-2561
 9. ซิสเตอร์รัตนารี         สัญญลักษณ์  ปีการศึกษา  2562-ปัจจุบัน