ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม กำหนดการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันพุธที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตารางสอบที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จึงใคร่ ขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำชับบุตรหลานให้ทบทวนบทเรียนและเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด ไม่ควรให้นักเรียนขาดสอบ หากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  ห้อง ๑,๓,๕

เวลา

 

วันเดือนปี

คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ พักรับประทานอาหาร คาบที่ ๔ คาบที่ ๕ คาบที่ ๖
๐๘.๒๐ –๐๙.๑๐ น. ๐๙.๑๐ –๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ -๑๑.๑๐ น. ๑๒.๒๐ – ๑๓.๑๐ น. ๑๓.๑๐ –    ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
พุธ

ที่ ๑๘ ก.ค.

อังกฤษ ฉ. ๑

( คำศัพท์ )

สังคมศึกษา คณิต  ฉ. ๓

(โจทย์ปัญหา )

ไทย ฉ. ๓

( อ่านจับใจความ )

ทัศนศิลป์ ดนตรี
พฤหัสบดี

ที่ ๑๙ ก.ค.

คณิต ฉ. ๑

( ทักษะ )

ประวัติศาสตร์ อังกฤษ ๒

(การใช้ภาษา )

วิทยาศาสตร์ ไทย ฉ. ๒

( หลักภาษา )

คอมพิวเตอร์
ศุกร์

ที่ ๒๐ ก.ค.

ไทย ฉ. ๑

( คำศัพท์ )

สุขศึกษาและ พลศึกษา คณิต  ฉ. ๒

( ความเข้าใจ )

อังกฤษ ฉ.  ๓

(ความเข้าใจ )

การงานอาชีพ **ภาษาจีน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  ห้อง ๒,๔

            เวลา

 

วันเดือนปี

คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ พักรับประทานอาหาร คาบที่ ๔ คาบที่ ๕ คาบที่ ๖
๐๘.๒๐ –๐๙.๑๐ น. ๐๙.๑๐ –๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ -๑๑.๑๐ น. ๑๒.๒๐ –

๑๓.๑๐ น.

๑๓.๑๐ –    ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
พุธ

ที่ ๑๘ ก.ค.

คณิต  ฉ. ๓

(โจทย์ปัญหา )

ดนตรี ไทย ฉ. ๓

(อ่านจับใจความ)

สังคมศึกษา อังกฤษ ฉ. ๑

( คำศัพท์ )

ทัศนศิลป์ ฯ
พฤหัสบดี

ที่ ๑๙ ก.ค.

วิทยาศาสตร์ ไทย ฉ. ๒

( หลักภาษา )

คณิต ฉ. ๑

( ทักษะ )

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ๒

(การใช้ภาษา )

ประวัติศาสตร์
ศุกร์

ที่ ๒๐ ก.ค.

คณิต  ฉ. ๒

(ความเข้าใจ )

การงานอาชีพ ไทย ฉ. ๑

( คำศัพท์ )

สุขศึกษาและ พลศึกษา อังกฤษ ฉ.  ๓

( ความเข้าใจ )

ภาษาจีน

 

รายวิชาที่ดำเนินการทดสอบนอกตารางสอบ มีจำนวน  ๓  รายวิชา  ดังนี้

  • วิชาหน้าที่พลเมือง
  • วิชาว่ายน้ำ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( ครูต่างชาติ)

***  นักเรียน  ป. ๑ – ๒ ชั่วโมงสอบ วิชาภาษาจีน  (กิจกรรมโฮมรูม / อบรมพฤติกรรม / กิจกรรมเสริมทักษะ) รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  โปรแกรม  IEP  สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกตารางสอบ  วันที่  ๒๓ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *